|  Start  |  Våra böcker  |  Beställ här  |  Våra författare  |  Larsons förlag  |
|   Nyheter  |  Passa-på pris!  |  Press  |  Länkar  |  Kontakta oss  |
 


  168 sidor, inb.
  ISBN 91-514-0343-9

  pris 169,00
 

Känn dig själv

– En bok om frigörelsens filosofi


av Robert Larson


Robert Larson har sedan länge varit intresserad av de existentiella frågorna. Som förläggare har han givit ut många uppmärksammade böcker i dessa ämnen, inte minst av den engelske filosofen och författaren, Paul Brunton. Nu har han själv skrivit en bok – Känn dig själv. Boken handlar om moderna människors livssituation – hur vi ska finna mening, sammanhang och trygghet i en värld som hotar att rasa samman, i en tillvaro där egoism och galenskap ohämmat breder ut sig.

Författaren presenterar ett synsätt som är oberoende av religiösa, politiska och andra bindningar. Han visar med hjälp av vardagliga exempel att människan är ett tidlöst väsen – inte bara en kropp som föds, lever en kort tid och sedan utplånas. Han förmedlar en positiv människosyn som innebär att det mänskliga medvetandet har sin grund i ett universellt medvetande. Och att medvetandet överlever kroppens död. Den materialistiskt sinnade naturvetenskapen hävdar som bekant motsatsen, nämligen att medvetandet är en produkt av hjärnan – och att kroppens och medvetandets samtidiga utslocknande och förintelse är slutet för våra drömmar, förhoppningar och planer, ändstationen för allt slit och alla umbäranden.

Många har erfarenheter som stöder uppfattningen att medvetandet, inklusive minnesfunktionen, fungerar åtskilt från hjärnan, att medvetandet är det primära och att hjärnan är medvetandets samarbetspartner, men inte dess upphov. Att medvetandets gåta inte går att lösa på den materialistiska naturvetenskapens villkor är något som framsynta vetenskapsmän har börjat inse. Vad kommer vetenskapsmän i framtiden att säga när de ser tillbaka på vår tid? Jo, att de flesta av oss led av en besvärande okunnighet. Okunnighet om medvetandets ursprung, okunnighet om vad människan är och vad meningen med tillvaron är. Och de kommer att visa att denna okunnighet var grundorsaken till det mesta av allt lidande som drabbade deras olyckliga förfäder.

Mål och mening
Familj, arbete, vänner, fritidsverksamheter – allt detta fyller våra dagar till brädden och kan ge innehåll och mening åt tillvaron under många år. Men då vi blir äldre, om inte förr, upptäcker vi att något fattas, att något väsentligt har tappats bort. Livets yttersta mening – lika för alla – är att känna sig själv, säger författaren.

Vår längtan efter frigörelse och frid kan i längden aldrig stillas av något annat än ett närmande till vår innersta verklighet. Men på grund av den utbredda förvirringen om vad meningen med tillvaron är, stretar människan åt olika håll samtidigt, vilket tömmer hennes krafter utan att hon närmar sig målet. Att inse livsresans mål är förutsättningen för att kunna leva på ett sådant sätt att målet rycker närmare och inte försvinner i fjärran.

I bokens avslutande del beskrivs och kommenteras en enkel och praktisk övningsväg. Den är anpassad till den moderna människans situation och utövas parallellt med allt annat som det vardagliga livet kräver av oss.

Ur innehållet:

Grunden
1. Superschimpansen 2. Revolution av det vetenskapliga tänkandet 3. Fallet Shanti Devi 4. Den mentalistiska människosynen 5. Ljuset i lampan 6. Egot och månen 7. En idé i medvetandet 8. Det mentala strålkastarljuset 9. Se upp, dina tankar är kreativa 10. Det är alltid nu 11. Intuitionen kom till vår hjälp 12. Som en utsträckt hand 13. Utveckla lyhördheten 14. Gäst hos verkligheten 15. När kroppen dör 16. Återfödelsens kretslopp 17. Kyrkan och preexistensen 18. Sådd och skörd 19. Karma fungerar 20. Frihet och tvång 21. Ett och samma medvetande 22. Katedraler som rasar

Målet
23. Känn dig själv

Vägen
24. Den långa vägen 25. Den korta vägen 26. Vad är det vi vill förverkliga 27. Den tysta bönen 28. Ge inte upp, gå vidare 29. Minnesövningen 30. Som om… 31. Nådens underBeställ här

 Upp

Larsons förlag  •  Box 6074  •  121 06 Johanneshov  •  info@larsonforlag.se